Fehérgyarmati Bárdos Lajos   Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Elsősöknek
Versenyek
Kedves Szülők, Kedves Leendő Elsősök! Tudjuk, milyen nagy esemény a szülők és a gyermekek életében az iskolaválasztás. Iskolánk rövid bemutatásával szeretnénk segíteni a választásban. Jogelődünk, - a „leveles iskola” - falai között 1960-ban indult el az ének-zene tagozatos képzés. Jelenlegi helyünkre, a Bajcsy- -Zsilinszky utcai épületbe 1988-ban költöztünk be. 2009-ben teljesen megújult iskolánk épülete. A 18 osztálytermen kívül 5 új szaktanterem is helyet kapott (nyelvi labor, informatika, festészet, kórus, tánc). Új bútorok, taneszközök  segítik a színvonalas oktató- nevelő munkát. Udvarunk is barátságosabb lett.  A térkövezett részen filagóriák, kerti padok, a játékudvaron homokozók, hinták, mászókák, csúszdák, meseház, a sportudvaron labdajátékokra alkalmas pályák segítik a szabadidő hasznos eltöltését tanulóink számára. Az általános iskola 1-8. évfolyamán arra törekszünk, hogy tudás-, érték- és kultúraközvetítő tevékenységünkkel 8 év elteltével tanulóink olyan értékrenddel, ismeretekkel és készségekkel legyenek felvértezve, amelyek nyitottá teszik további értékek befogadására, az újabb elvárások teljesítésére. Igyekszünk olyan gyermekbarát légkört kialakítani iskolánkban, ahol minden gyermek számíthat tanítói és tanárai segítségére, ahol jól érzi magát, ahol szeretik, ahol tanulóink képesek megóvni, megerősíteni személyiségük harmóniáját. Minden tanévben egy általános tantervű és egy ének – zene tagozatos osztályt indítunk. Az „a” osztályokban nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezetismeret tantárgy oktatására, a környezetvédelmi nevelésre. Ennek érdekében az alsó tagozatban „zöld szakkörrel”, felső tagozatban a szakkörön kívül még plusz órák tartásával is hozzájárulunk tanulóink környezettudatos magatartásának kialakításához. Iskolánkban a zenei nevelés fél évszázados múltra tekint vissza. Az ókori görög filozófus, Platón gondolatait vallva, óriási fontosságot tulajdonítunk a zenei nevelésnek, mert a ritmus és a dallam hatolnak be a legmélyebben a lélek belsejébe, amelyek az embert rendezett lelkűvé teszik. Az ének-zenei („z”) osztályban emelt szinten, heti 3 órában tanítjuk az ének-zenét és 3. osztálytól heti rendszerességgel kóruséneklésben vesznek részt tanulóink. Az 1. osztályban legfontosabb feladatunk a gyermekek zökkenőmentes beilleszkedésének segítése, az iskolai élet, a tanulás megszerettetése, a tanulói kudarcok elkerülése. Mindkét első osztályunk számára átjárhatóságot biztosítunk – a szülők igénye szerint – az idegen nyelv és az ének-zene emelt szinten való tanulását illetően. Szakmai munkánk újdonsága, hogy intézményünk a 2012/2013-as tanévtől bekapcsolódott a Kincsem Nemzeti Lovas Programba. Bevezettük és a 2013/2014-es tanévtől tovább folytattuk 1-2. és 5-6. osztályokban - felmenő rendszerben – választhatóan, a mindennapos testnevelés keretén belül a lovaskultúra oktatást heti egy-egy órában. Fakultatív módon a 3-4. és 7-8. osztályosok számára is biztosítunk heti egy-egy órát. Célunk a nemzeti lovaskultúra és a magyar lovas hagyományok valamint a lovaglás gyakorlati alapjainak megismertetése tanulóinkkal. Az első 4 év feladata a nevelés, az életkornak megfelelő ismeretek megtanítása és a mindennapos testmozgás biztosítása. Az alsó tagozaton ún. „guruló tanításban” két éven keresztül tanítja egy tanító páros a tanulókat, két év után új tanítók veszik át az osztályt. Az osztályban tanítók egyike tanítja a magyart és néhány készségtárgyat, a másik a matematikát és a többi tárgyat. Délutánonként a napköziben felváltva foglalkoznak a gyerekekkel, így sokkal mélyebb kapcsolatot tudnak kialakítani kis tanítványaikkal. A felső tagozat feladata a nevelés és a mindennapos testmozgás biztosítása mellett a szaktárgyi tanulmányokba való fokozatos bevezetés. Tanulóink az 1-2. évfolyamon heti egy, a 3. évfolyamon heti kettő, 4. évfolyamtól 8. osztályig heti három órában tanulják az angol vagy német nyelvet. Minden évfolyamon lehetőséget biztosítunk délután legalább 16.00 óráig az iskolában való tartózkodásra s ezáltal a másnapi órákra való felkészülésre, valamint felzárkóztatásra.  Fontos számunkra, hogy minél több tehetség bontakozzék ki minél több területen. Tehetséges tanulóinkat folyamatosan készítjük fel a különböző versenyekre. Iskolánkban - igény szerint - szakköröket szervezünk természet- és környezetvédelemből, angolból, németből, második idegen nyelvből és a 8. osztályosoknak magyarból, matematikából. Eddigi munkánk eredményességét bizonyítják a városi, városkörzeti, megyei, országos versenyeken elért eredményeink, valamint az, hogy továbbtanuló nyolcadikosaink többsége maximálisan megállja helyét a választott középiskolában. Iskolai szinten minden évben megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről.  A jeles napokhoz és más hagyományainkhoz kötődő rendezvényeinkkel szeretnénk a tanórán kívüli tevékenységet színesíteni valamint tartalmas szórakozási lehetőséget nyújtani diákjainknak. Ilyenek pl.: - Mikulás-délután és diszkó - Karácsonyi gála - Farsang és diszkó - Bárdos-hét programjai: pl.: Nyíltnap, Diáknap, Zöld nap - Táncgála - Művészeti bemutatók - Tanári hangverseny - Gyermeknap - Tanulmányi kirándulások - Nyári lovastábor Intézményünkben az általános iskolai  oktatás mellett alapfokú művészeti  képzés is folyik zongora hegedű fuvola furulya trombita tenorkürt moderntánc néptánc festészet kézműves tanszakokon amely választható, de a gyermekek számára nem kötelező. A nagycsoportos óvodások részére minden év márciusában iskola-előkészítő foglalkozásokat szervezünk.   A foglalkozások ideje alatt a szülőket beszélgetésre, előadásokra hívjuk.
Copyright by Bárdos | 2014