Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda

Fehérgyarmati
Eszterlánc Óvoda
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda
4900 Fehérgyarmat Szent István tér 2.
Tel.: 09/70-668-7354   E-mail: fehergyarmatiovoda@gmail.com
HÍRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK  BEIRATKOZÁSA
a következő időpontokban történik:
2018. április 23-án (hétfő)
2018. április 24-én (kedd)
2018. április 25-én (szerda)
08.00 - 16.00 között.
A beiratkozás helye:  a Szent István tér 2. szám  alatti óvoda
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik  a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2.) bekezdése értelmében „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjáról legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt”.
A beiratkozás személyesen, valamint Jelentkezési lap kitöltésével történik.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be,  szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik   2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) szintén a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden óvodaköteles gyermek felvételi kérelme teljesítve van és a férőhelyek száma  ezt lehetővé teszi.  Nkt. 8. § (1)
Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:
¾    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (Születési anyakönyvi kivonat vagy Személyi igazolvány), a  lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá  a gyermek TAJ kártyáját
¾    a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.
Fehérgyarmat, 2018. 04.04.                                                     Antalné Simon Erika
                                                                                                    óvodavezető
A Bázisintézményi programok keretében 2018. március 27-én került sor „TAVASZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI JÁTÉKOK” című jó gyakorlat bemutatására intézményünk Hadház utcai Óvodájának Micimackó csoportjában.
 
Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 37/2016. (05.26.) önkormányzati határozatában döntött a Fehérgyarmat Város Önkormányzata által fenntartott intézmény szerkezeti átalakításáról, feladatellátásának módosításáról, így 2016. 08. 01-i  hatállyal megalapította a Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda néven működő önálló óvodai intézményt.
 
 
 
Városunkban 3 óvodai egység működik. Területi elhelyezkedésük lefedi a város egész területét.
 
Hét óvodai csoportban 210  fős férőhellyel gondoskodunk az óvodáskorú gyermekek neveléséről, ellátásáról. Vegyes életkorú csoportszerkezet a jellemző.
 
Óvodáink udvarai tágasak, árnyékosak, játékeszközökkel felszereltek,  jól szolgálják a szabadban való tartózkodást, a gyermekek mozgásigényét maximálisan kielégítik. Csoportszobáinkban a  belső terek megfelelő kihasználására törekszünk, sajátos díszítéssel igyekszünk csoportszobáink hangulatát kialakítani, esztétikus, családias légkört teremteni óvodásaink számára.
 
Nevelő munkánkban arra  törekszünk, hogy  a gyermekek alapvető személyiségjegyeit minél jobban megismerjük, erre alapozzuk  pedagógiai tevékenységeinket. Meghatározó lett számunkra az, hogy családias hangulatú óvodai közösségben,  tevékeny mindennapok lehetőségével és a játékokra alapozva juttassuk el óvodásainkat a saját képességük optimális fejlettségi szintjére.
 
 
Óvodánk környezetével, szeretetteljes, családias, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekkel - különös tekintettel  a mással nem helyettesíthető játékkal -  készítsük fel a gyermekeket a következő életszakaszra (az iskolára).
 
 
Nevelőtestületünk innovatív szemléletű,  nyitottak és szeretik kipróbálni az újat, ami megmutatkozik mindennapi gyakorlatukban. Jellemző a gyermekszeretet, a családot, szülőt tisztelő segítőkészség, a szakmai felkészültség, a kreativitás.
 
Mindennapi nevelőmunkánk nélkülözhetetlen segítői a dajka nénik, akik nagy  segítséget nyújtanak a csoportok tevékenységeiben.
 
 
Küldetésünk:                        
 
-          Nevelési törekvéseink a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, önmagához viszonyított maximális fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására irányul, az őket megillető jogok tiszteletben tartásával.
 
-          A gyermekek személyiségének fejlesztése, testi-lelki-szociális szükségleteinek kielégítése.
 
Ennek alapfeltétele:
 
-          A gyermekek minél több irányú megismerése, megértése és feltétel nélküli szeretete.
 
-          Önálló gondolkodású, autonóm személyiségük alakítása.
 
 
Jövőképünk:
 
A legfontosabb  számunkra, hogy óvodánk gyermekközpontú intézmény legyen, melyben legfőbb érték a gyermek, akit  biztonság, állandóság, szeretet és elfogadás vesz körül, és ahol boldogan, önfeledt játékkal tölthetik napjaikat, kreatív, szakmailag képzett,  megújulni képes óvónők irányításával.
 
Óvodai nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Gyermekközpontú, befogadó óvodai nevelésünkkel törekszünk a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére.
 
 
Célunk a színvonalas pedagógiai munka elérése.
 
A szakképzett és a szakmai megújulás iránt érdeklődő munkatársak adják az alapját  az eredményes munkavégzésnek. A kellő hivatástudattal rendelkező dolgozók (pedagógusok és az ő munkájukat segítők) tudják, hogy minden a gyermek érdekében történik.
 
 
Célunk, az óvodapedagógus kompetenciák fejlesztése által  a szervezetfejlesztés.
 
Célunk az, hogy minél képzettebb munkatársak  végezzék az intézményben a nevelő munkát. Legyen a minőségi munka a hatékonyság és eredményesség  alapja!
 
Napjainkban  az óvodapedagógiai munka egyik legnagyobb kihívása az integrációs és inkluzív nevelés  sikeres megvalósítása, és a sokoldalú  képességfejlesztés a kompetenciafejlesztés megtapasztaláson alapuló nevelése, fejlesztése  által.
 
Az intézményi alapdokumentumok jogszabályi megfelelősége biztosítják ehhez a megfelelő alapot, stabilitást és útmutatást. A helyzetelemzésre alapozó szervezetfejlesztés adhat csak igazi fejlődést és jövőképet az intézménynek.
 
 
Óvodai nevelésünk alapelvei
 
-          A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.
 
-          A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése.
 
-          A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi, mindenkor és minden helyzetben a gyermek érdekeinek figyelembe vétele, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg.
 
-          Az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen megfelelő nevelésben.
 
-          Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket, a gyermek személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását.
 
-          Az óvoda kialakult pedagógiai értékeinek megőrzésére törekvés.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz