Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda

Fehérgyarmati
Eszterlánc Óvoda
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

 

A Bázisintézményi programok keretében 2018. március 27-én került sor „TAVASZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI JÁTÉKOK” című jó gyakorlat bemutatására intézményünk Hadház utcai Óvodájának Micimackó csoportjában.
 
Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 37/2016. (05.26.) önkormányzati határozatában döntött a Fehérgyarmat Város Önkormányzata által fenntartott intézmény szerkezeti átalakításáról, feladatellátásának módosításáról, így 2016. 08. 01-i  hatállyal megalapította a Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda néven működő önálló óvodai intézményt.
 
 
 
Városunkban 3 óvodai egység működik. Területi elhelyezkedésük lefedi a város egész területét.
 
Hét óvodai csoportban 210  fős férőhellyel gondoskodunk az óvodáskorú gyermekek neveléséről, ellátásáról. Vegyes életkorú csoportszerkezet a jellemző.
 
Óvodáink udvarai tágasak, árnyékosak, játékeszközökkel felszereltek,  jól szolgálják a szabadban való tartózkodást, a gyermekek mozgásigényét maximálisan kielégítik. Csoportszobáinkban a  belső terek megfelelő kihasználására törekszünk, sajátos díszítéssel igyekszünk csoportszobáink hangulatát kialakítani, esztétikus, családias légkört teremteni óvodásaink számára.
 
Nevelő munkánkban arra  törekszünk, hogy  a gyermekek alapvető személyiségjegyeit minél jobban megismerjük, erre alapozzuk  pedagógiai tevékenységeinket. Meghatározó lett számunkra az, hogy családias hangulatú óvodai közösségben,  tevékeny mindennapok lehetőségével és a játékokra alapozva juttassuk el óvodásainkat a saját képességük optimális fejlettségi szintjére.
 
 
Óvodánk környezetével, szeretetteljes, családias, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekkel - különös tekintettel  a mással nem helyettesíthető játékkal -  készítsük fel a gyermekeket a következő életszakaszra (az iskolára).
 
 
Nevelőtestületünk innovatív szemléletű,  nyitottak és szeretik kipróbálni az újat, ami megmutatkozik mindennapi gyakorlatukban. Jellemző a gyermekszeretet, a családot, szülőt tisztelő segítőkészség, a szakmai felkészültség, a kreativitás.
 
Mindennapi nevelőmunkánk nélkülözhetetlen segítői a dajka nénik, akik nagy  segítséget nyújtanak a csoportok tevékenységeiben.
 
 
Küldetésünk:                        
 
-          Nevelési törekvéseink a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, önmagához viszonyított maximális fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására irányul, az őket megillető jogok tiszteletben tartásával.
 
-          A gyermekek személyiségének fejlesztése, testi-lelki-szociális szükségleteinek kielégítése.
 
Ennek alapfeltétele:
 
-          A gyermekek minél több irányú megismerése, megértése és feltétel nélküli szeretete.
 
-          Önálló gondolkodású, autonóm személyiségük alakítása.
 
 
Jövőképünk:
 
A legfontosabb  számunkra, hogy óvodánk gyermekközpontú intézmény legyen, melyben legfőbb érték a gyermek, akit  biztonság, állandóság, szeretet és elfogadás vesz körül, és ahol boldogan, önfeledt játékkal tölthetik napjaikat, kreatív, szakmailag képzett,  megújulni képes óvónők irányításával.
 
Óvodai nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Gyermekközpontú, befogadó óvodai nevelésünkkel törekszünk a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére.
 
 
Célunk a színvonalas pedagógiai munka elérése.
 
A szakképzett és a szakmai megújulás iránt érdeklődő munkatársak adják az alapját  az eredményes munkavégzésnek. A kellő hivatástudattal rendelkező dolgozók (pedagógusok és az ő munkájukat segítők) tudják, hogy minden a gyermek érdekében történik.
 
 
Célunk, az óvodapedagógus kompetenciák fejlesztése által  a szervezetfejlesztés.
 
Célunk az, hogy minél képzettebb munkatársak  végezzék az intézményben a nevelő munkát. Legyen a minőségi munka a hatékonyság és eredményesség  alapja!
 
Napjainkban  az óvodapedagógiai munka egyik legnagyobb kihívása az integrációs és inkluzív nevelés  sikeres megvalósítása, és a sokoldalú  képességfejlesztés a kompetenciafejlesztés megtapasztaláson alapuló nevelése, fejlesztése  által.
 
Az intézményi alapdokumentumok jogszabályi megfelelősége biztosítják ehhez a megfelelő alapot, stabilitást és útmutatást. A helyzetelemzésre alapozó szervezetfejlesztés adhat csak igazi fejlődést és jövőképet az intézménynek.
 
 
Óvodai nevelésünk alapelvei
 
-          A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.
 
-          A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése.
 
-          A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi, mindenkor és minden helyzetben a gyermek érdekeinek figyelembe vétele, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg.
 
-          Az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen megfelelő nevelésben.
 
-          Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket, a gyermek személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását.
 
-          Az óvoda kialakult pedagógiai értékeinek megőrzésére törekvés.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz