NAVIGÁCIÓ:

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmati  Polgármesteri Hivatal
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510236, 44/510240 Fax: 44/510232
E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Péter Csaba
 E-mail: attilatilki@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.hu


Városunk népszavazási eredményei
Városunk népszavazási eredményei
K É P G A L É R I Á K:
Belvíz elleni védekezés 2010. december
Víztorony további bontási munkálatok
2010. november 22-30.
Füstmentes nap
Október 23-ai megemlékezés
Fedett kiülő elhelyezése
a Május 14 téren 
Avató ünnepség a Május 14 téren 
2010. július 13. Délutáni helyszini szemle képekben
Helikopteres szúnyogírtás
Virágzott a Tisza
A FELÚJÍTOTT VÁROSI GALÉRIA ÁTADÁSA
A PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTÜK
Városi Szociális Központ Bővítése
2010. június 25.
2010. MAJÁLIS
ÚJ ÓVODAI UDVARI JÁTÉKOK ÁTADÓ ÜNNEPSÉGE A SZENT ISTVÁN TÉREN
Új Városi Galéria felújítása,
Új lakóotthon építése
Új udvari játékok óvodáinkban
még több galéria
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei, ügyfélfogadás rendje.

2. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A Polgármesteri Hivatal vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), a szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

4. A Képviselő-testület, illetőleg bizottságainak létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

5. Az Önkormányzat irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott adatai.

6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke.


7. Az Önkormányzat által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

8. Az Önkormányzat által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

9. Az Önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai.


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos teljes szövege.

2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai

3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként, ügytípusonként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja, (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok.

4. Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

5. Az Önkormányzat által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv 28.§-a szerinti azonosító adatai, a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

6. Az Önkormányzat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

8. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános üléseinek meghívója, valamint nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

9. Az Önkormányzat által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk.

10. Az Önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

11. A Polgármesteri Hivatal feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók értékük és időbeli változásuk.

12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

13. A Polgármesteri Hivatal tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

15. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az Önkormányzat az egyik szerződő fél.

16. A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására vonatkozó általános szerződési feltételek.

17. A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

  
III. Gazdálkodási adatok


1. Az Önkormányzat költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója, a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók.

2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

3. Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa) tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, a határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, a pályázat eredménye)

6. Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai, oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

IV. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és rögzítéséről


Fehérgyarmati webkameraFehérgyarmati webkamera

HASZNOS HÍREK
Magyarország időjárása:

Hőtérkép
12 órás Animált Felhőkép Magyarországról

Látogatóink száma 2007 május 29-től:
Free Web Counters

VI. GYARMATI VIGASSÁGOK